การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19

logo psuwit

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19
ประจำปีการศึกษา 2564

        ตามรายงานสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) ณ วันที่ 26 เมษายน 2564 มีจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายตัวไปในหลายจังหวัด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โรงเรียนจึงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนดังนี้

กำหนดการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
17 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564
กำหนดให้มีการเรียนการสอน รูปแบบ Online
ทุกระดับชั้น
30 พฤษภาคม 2564
นักเรียนหอพักเข้าหอพัก เวลา 09:00 น.- 17:00 น.
31 พฤษภาคม 2564 – 11 มิถุนายน 2564
กำหนดให้มีการเรียนการสอน รูปแบบ Online
และ Onsite สลับวันเรียน
14 มิถุนายน 2564 – 25 มิถุนายน 2564
กำหนดให้มีการเรียนการสอน รูปแบบ Onsite
เหลื่อมเวลาเรียน ก่อน-หลัง
28 มิถุนายน 2564
เปิดเรียนตามปกติ

        

        ทั้งนี้ทางโรงเรียนอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด Hot news