PSU.WIT SCIENCE WEEK EP.1 (10 - 13 August 2021)

Banner Sci Week 600px

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ภายใต้หัวข้อ "PSU.Wit Science Week in New Normal 2021"
ช่วงที่ 1 วันที่ 9-13 สิงหาคม 2564
ช่วงที่ 2 วันที่ 17-18-19 สิงหาคม 2564

 .


รายละเอียดกิจกรรม : https://youtu.be/L8HbCeEBzkI
ช่องทางประชาสัมพันธ์ : https://www.facebook.com/PSUWitScienceDepartment