PSU.WIT SCIENCE WEEK EP.2 (17 - 19 August 2021)

ep2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์
ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ภายใต้หัวข้อ "PSU.Wit Science Week in New Normal 2021"
ช่วงที่ 2 วันที่ 17-18-19 สิงหาคม 2564

>> กำหนดการกิจกรรม PSU.Wit Science Week in New Normal 2021 << Hot news

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1 | กิจกรรมแข่งขัน Chinese language in Science, General quiz และ แข่งขันพูด
ในหัวข้อ "นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี" Hot news


ลำดับที่ 2 | กิจกรรมฐานวันที่ 19 ส.ค ( สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ส.ค.64) Hot news


ลำดับที่ 3 | กิจกรรมการเข้าฟังบรรยาย Hot news


ลำดับที่ 4 | กิจกรรม On-demand ของกลุ่มสาระวิทย์ คณิต และเทคโนโลยี Hot news


ลำดับที่ 5 | กิจกรรม STEM Project Fair 2021Hot news


ลำดับที่ 6 | กิจกรรม Math Camp EP.2 Hot news


ลำดับที่ 7 | กิจกรรม SMT Day Camp Hot news