โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

DSCN9953

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา
จัดโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน STEM แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และเพื่อสร้างเครือข่ายครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ในการจัดการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ประมวลภาพ
โดย รุ่นที่ 1 จัดระหว่ำงวันที่ 23-24 มีนำคม 2558จัดระหว่ำงวันที่ 23-24 มีนำคม 2558  
       รุ่นที่ 2 จัดระหว่ำงวันที่ 25-26 มีนำคม 2558