สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน"โครงการห้องเรียนทางไกลมูลนิธิชัยพัฒนา"

                    

   โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอน"โครงการห้องเรียนทางไกลมูลนิธิชัยพัฒนา"
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและมีแนวปฏิบัติที่ตรงตามกันทั้งโรงเรียนต้นทาง
และโรงเรียนปลายทาง  >> ประมวลภาพ