PSUWIT Orchestra คอนเสิร์ต มอ.ว รวมใจภักดิ์ น้อมถวายมหาภูมิพล

PSUWIT Orchestra คอนเสิร์ต มอ.ว รวมใจภักดิ์ น้อมถวายมหาภูมิพล


วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดงาน PSUWIT Orchestra คอนเสิร์ต มอ.ว รวมใจภักดิ์ น้อมถวายมหาภูมิพล
ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

psu24