คณะ กมธ.สนช. นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เยี่ยมชมโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสาระสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นำโดย พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนทางไกล
มูลนิธิชัยพัฒนาโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสามจังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชม
การเรียนการสอนภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์และการเรียนการสอนภายในห้องเรียนหุ่นยนต์ โดยมี
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์
รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ และคณะ ให้การต้อนรับ วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558  >> ประมวลภาพ