สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการแข่งขันทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 255801

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในช่วง
เดือนสิงหาคม 2558 สรุปผลการแข่งขันดังนี้

pdf iconดาวน์โหลดไฟล์ PDF Hot news