คณาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ขอขอบคุณคณะคณาจารย์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการเข้าเยี่ยมชม
ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558   >> ประมวลภาพ