ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์

  ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์

  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์
  ณ ห้อง4201,ห้อง4301,4402,4403และ4407
  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559

   - ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

   - การใช้ประโยชน์จากต้นกกและธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับ
     ในกระบวนการดูดซับ Ni2+,Cd2+ และ Pb2+ 
>> บทคัดย่อ

   - การศึกษาและพัฒนากระถางช่วยดูแลกล้วยไม้เชิงพาณิชย์
     ที่มีการเจริญเติบโต  
>> บทคัดย่อ

   - ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งปลากะตักโดยไมโครเวฟ  >> บทคัดย่อ

   - ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน  >> บทคัดย่อ

   - การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของกังหันน้ำแกนตั้งแบบ
     ลดแรงเสียดทานให้เหมาะสมกับสภาพการไหลของน้ำ  
>> บทคัดย่อ

  
 

 

 

  หัวข้อสัมมนา ที่ผ่านมา

  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์
  ณ ห้อง4201, ห้อง4301,4402,4403 และ4407
  หัวข้อสัมมนา