ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ศึกษาดูงานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

        

ขอขอบคุณ คณะนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ในการเข้าศึกษาดูงานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน  เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ในศตวรรษ 21 
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558   >> ประมวลภาพ