มอ.ว เข้าร่วมการแข่งขัน Thai ASMO Maths

มอ.ว เข้าร่วมการแข่งขัน Thai ASMO Maths


 จากโครงการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอาเซียน, แอสโม (ASMO: Asian Science and Mathematics Olympiad)

โรงเรียน มอ.ว เข้าร่วมการแข่งขันทดสอบความรู้ Thai ASMO Maths ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

IMG 9584

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลเหรียญทองแดง
รชวัชร วิริยพงษ์สุกิจ
กวิภัฎ ดาบทอง
พิมพ์นาร จันทร์บ่อน้อย
ผาติรัตน์ ชุมภู
ศุทธภา ตั้งทับสุนทร
พรนภัส อภิวัฒน์การุญ


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รางวัลชมเชย
จิรภัทร จิตรสะอาด
สุตฤกษ์ ธีรสิงห์
ชนัญญา คำเงิน
นพรุจ บุญนำ
ปิ่นชนก ธีรธรรมวงศ์
พีรันธร โอคง
ปิยธิดา อนันตสุข
ชาลิสา รัตนพฤกษ์ขจร
ณิชกานต์ พุทธชู
ธนพร อันชูฤทธิ์
วรรรารัตน์ หนูแก้ว
สิรภัทร วรรณศรี
พีรยา ทีฑสกุล
ชิติพันธ์ ชูสุดรักษ์


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รางวัลชมเชย
สายน้ำ ฤทธิรงค์


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองแดง
ธัญณัญ เรืองสูง
ภัรดา พัฒทวี
สรวิชญ์ สมุทวานิช
นภัสพร แก้วสนิท


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลชมเชย
จิรัฎฐ์ เหมรา
ธนกาญจน์ กันไพเราะ
นิติธร ทูกัง
ณัฐวัฒน์ จิยิพงศ์
ฟ้าใส งามไตรไร