ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559


***ประกาศผลการสอบคัดเลือกปีการศึกษา 2559
***คำชี้แจงการรายงานยืนยันสิทธิ์ Hot news
***ผลการสอบคัดเลือก ม.1
***ผลการสอบคัดเลือก ม.4
***แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1 และ ม.4 Hot news
***เอกสารยืนยันสิทธิ์
***แบบรับรองความเป็นบุคลากร กลุ่มบุตร น้อง หลาน
***แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการคุณ
***ค่าใช้จ่ายยืนยันสิทธิ์


 หมายเหตุ ประกาศผลคะแนน ป.5 และ ม.2 วันที่ 15 มกราคม 2559