โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์หลายรายการ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์หลายรายการ

 

เช้าวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดย รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้แถลงข่าวในเรื่องโครงการ ๑ ช่วย ๙ ก้าวไปด้วยกัน ช่วย ๙ ก้าวไปด้วยกัน ,
โครงการสวนพฤกศาสตร์ในโรงเรียน , งานเปิดโลกวิชาการ มอ.ว. ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ,
โครงการห้องเรียนทางไกลซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่
นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสองทาง โดยมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนงบประมาณ
จัดหาครุภัณฑ์ระบบถ่ายทอดการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายใต้การดำเนิน
การของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ในพิธีการส่งมอบ  คุณลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ได้เป็นผู้ส่งมอบครุภัณฑ์และสื่อการเรียนแก่โรงเรียนภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา และโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยา จากนั้นได้
แถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ มอ.ว.มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดย คุณมาริสา ปัจจันตวิวัฒน์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้ปกครอง
และครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ , การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสะเต็มศึกษา หรือ STEM Education
โดย รศ.ดร.ธวัช ชิตระการ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ NASA ARISS Contact   โดยคุณพิมพ์ชนก ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ    >> ประมวลภาพ