มอ.ว ร่วม มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ รร.ด้อยโอกาส

มอ.ว ร่วม มูลนิธิชัยพัฒนา มอบอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ รร.ด้อยโอกาส


    เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ที่โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีส่งมอบครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ในโครงการ “ความร่วมมือเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง” โดย นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบให้แก่ผู้แทนจาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษาในวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

n7192 n160112 01

    ทั้งนี้ อุปกรณ์ห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ประกอบด้วย ระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โสตทัศนูปกรณ์ และการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จในโรงเรียนปลายทางทั้ง 3 โรงเรียน และที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ส่วนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ หลอดทดลอง อุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี และ เครื่องมือฟิสิกส์ เป็นต้น

    โครงการ ความร่วมมือเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ฯ เป็นการร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ในการร่วมกันช่วยเหลือ พัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ให้ได้รับการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเทียบเคียงกับโรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ มีระยะเวลาการดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบสื่อสารสองทางผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาก โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสามารถตอบโต้ ซักถามกับครูผู้สอนในโรงเรียนต้นทางได้โดยตรงและทันที เป็นการช่วยยกระดับการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย ทำให้มีโอกาสสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในสาขาที่ท้องถิ่นขาดแคลนได้มากขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ครูในโรงเรียนเครือข่ายปลายทาง