PSU.Wit NASA ARISS Contact 2016

PSU.Wit NASA ARISS Contact 2016


 มอ.ว. จัดนักเรียนคุยกับมนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ

เสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 18:06 -18:16 น. รับฟังได้ที่ 145.800 MHz

รหัสเรียกขาน E29AJ

 


ข้อมูลเพิ่มเติม

มอ.ว. ก้าวหน้า จัดนักเรียนคุยกับมนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ

โครงการ NASA ARISS Contact @ PSU Wittayanusorn School