งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน" 21-22 ก.พ.2559

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน" 21-22 ก.พ.2559มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สนับสนุนโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การบูรณาการสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน (Integrating STEM into Their Classrooms)
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
>> ประมวลภาพ