กิจกรรม “6th SCiUS Forum”

กิจกรรม “6th SCiUS Forum”


S 5210114

***สรุปรางวัลจากกิจกรรม “6th SCiUS Forum”

***ายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการสร้างฐานกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับป้อนเข้าสู่ระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศและตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบให้โครงการ วมว. ระยะที่ 2 จัดกิจกรรม SCiUS Forum ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้น ม.5 การบรรยายพิเศษ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่ประสบความสำเร็จมีผลงานโดดเด่น และการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนในการนำเสนอผลงานวิชาการและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัย/โครงงานวิทยาศาสตร์กับนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย รวมถึงอาจารย์และนักเรียนในโครงการ วมว. ด้วยกัน ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในกิจกรรม “SCiUS Forum” จะมีโอกาสเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติอีกด้วย โดยในปีการศึกษา 2559 จะจัดกิจกรรม “6th SCiUS Forum” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน