มอ.ว ได้รับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ย O-NET รวม 5 กลุ่มสาระหลักสูง

มอ.ว ได้รับเกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ย O-NET รวม 5 กลุ่มสาระหลักสูง


วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 กำหนดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย รวม 5 กลุ่มสาระหลักสูง) ณ ห้องประชุมเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า (สาย3)

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11/352-o-net-5#sigFreeId0dd260dc15

    รับมอบโล่รางวัล ผลการสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ในลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

View the embedded image gallery online at:
http://psuwit.ac.th/index.php/11/352-o-net-5#sigFreeIde356445c24

    รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ลำดับที่ 2 (ภาคเอกชน) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 58.99

    รับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ลำดับที่ 2 (ภาคเอกชน) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.57 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

    รับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ลำดับที่ 2 (ภาคเอกชน) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 57.99 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

    รับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ลำดับที่ 3 (ภาคเอกชน) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.52 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

    รับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ลำดับที่ 2 (ภาคเอกชน) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.77 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

    รับมอบเกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่มีผลการสอบนักเรียนชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ลำดับที่ 3 (ภาคเอกชน) ค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.17 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558

    รับมอบเกียรติบัตร แก่เด็กหญิงจิรกานต์ ชูคำ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนนเต็ม ของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558