สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสาร 2 ทาง ผ่านระบบ Video conference โดยมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ และโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์


วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 10.11 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัญ จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ เปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน1,229 คน ในปี 2549 มูลนิธิชัยพัฒนา ได้สนองแนวพระราชดำริให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ ระยะแรกส่งเสริมการทำผ้าบาติก เพื่อให้มีอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และในปี 2554 มีพระราชกระแสเพิ่มเติมให้ช่วยเหลือและให้โอกาสนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ มูลนิธิชัยพัฒนา จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ และโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ จัดทำโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะความรู้ทางวิชาการให้นักเรียนโรงเรียนในเขตชายแดนภาคใต้ ใน 3 โรงเรียนนำร่อง ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสาร 2 ทาง ผ่านระบบ Video conference ทำให้ซักถามและโต้ตอบกับครูผู้สอนได้ในทันที ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์แก่ห้องปฏิบัติการมีต้นทางถ่ายทอดความรู้จากโรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา ทำให้นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น

ในการนี้ พระราชทานปากกาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 

ที่มา ... สํานักข่าวไทย TNAMCOT