ประมวลภาพกิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"

ประมวลภาพกิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"


IMG 0266

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมแห่เที่ยนพรรษา ณ สำนักสงฆ์สัจธรรมบ้านในไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันศุกร์ที่ ๑๕  กรกฎาคม  2559  เวลา ๐๗.๔๕ - ๑๑.๐๐  น.

หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแห่เที่ยนพรรษา