รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559

***ดาวน์โหลดใบสมัคร Hot news


Schl Logo

ประกาศโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา  2559

.......................................................

ด้วยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์    มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  ตำแหน่งครูประจำการ  จำนวน  1  อัตรา  และตำแหน่งสายสนับสนุน  2  อัตรา  
รายละเอียดดังนี้ 

ตำแหน่งครูประจำการ

1. ครูสาขาสังคมศึกษา                                           จำนวน   1  อัตรา

เงินเดือน

วุฒิปริญญาตรี                               15,190   บาท  

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

             1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

             2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

             3  ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

             4  อายุไม่เกิน  40  ปี 

2. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์               จำนวน   1   อัตรา

เงินเดือน

วุฒิปริญญาตรี                               12,060   บาท  

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

             1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

             2  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์
                            หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

             3  ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

             4  อายุไม่เกิน 40  ปี 

             

3. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                       จำนวน   1   อัตรา

เงินเดือน

วุฒิ ปวส.                                    10,220   บาท  

            คุณสมบัติของผู้สมัคร

             1  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

             2  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. นไป   ทุกสาขา

             3  ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

             4  อายุไม่เกิน 35  ปี 

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก  ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้   -   15  กันยายน  2559                           รับสมัครสอบ

วันที่      20  กันยายน    2559                                 เวลา  09.00 น.  สอบข้อเขียน

                                                                        เวลา  13.00 น.  สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

วันที่      23  กันยายน   2559                                  ประกาศผลสอบ

            

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่บัดนี้   -   15  กันยายน  2559                           รับสมัครสอบ

วันที่      17  กันยายน    2559                                 เวลา  09.00 น.  สอบข้อเขียน

                                                                        เวลา  13.00 น.  สอบปฏิบัติ

วันที่      20  กันยายน   2559                                  ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

           

กำหนดการรับสมัครและการคัดเลือก  เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตั้งแต่บัดนี้   -   15  กันยายน  2559                           รับสมัครสอบ

วันที่     17   กันยายน   2559                                  เวลา  09.00 น.  สอบข้อเขียน

                                                                        เวลา  13.00 น.  สอบปฏิบัติ

วันที่     20  กันยายน  2559                                                ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

            ขอรับใบสมัครและวิธีการสมัคร  

       ติดต่อขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือ Download ใบสมัคร  ทาง Website  http://www.psuwit.psu.ac.th   

       1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  ถนนปุณณกัณฑ์  อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์   เวลา  09.00 – 15.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

       2.  สมัครทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  (หมดเขตก่อนปิดรับสมัคร 2 วันทำการ) ส่งเอกสารมาที่  โรงเรียน มอ.
วิทยานุสรณ์  110/5 หมู่ 3  ต.คอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขา  90112   (ระบุมุมซองว่าสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งครูประจำการ) 

            เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

      1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  3  รูป

      2  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ

      3  ใบรับรองแพทย์  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526 )  ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1  ฉบับ

      4  สำเนาวุฒิการศึกษา   จำนวน 1 ฉบับ   

      5  สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ   

      6   สำเนาวุฒิ ป.บัณฑิต  /สำเนาหนังสือรับรองวิชาชีพครูจากคุรุสภา (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ  300  บาท  และค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณี
ใด ๆ  ทั้งสิ้น  ผู้ที่ได้รับการตรวจจิตวิทยาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจจิตวิทยา  เป็นเงิน 500 บาท และชำระเงิน
ในวันที่เข้ารับการตรวจ

            วิธีการคัดเลือก   

            1. สอบข้อเขียน (100 คะแนน)

2.  สอบปฏิบัติ (100 คะแนน)

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ  ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

3.   สอบสัมภาษณ์ ( 100 คะแนน) 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  คะแนนรวมกันทั้งสองส่วนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70  

             

            ประกาศ   ณ  วันที่  2  มิถุนายน   2553

           

                                                                                    ลงชื่อ                    วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์

                                                                                          (รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์)

                                                                                  ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์