ประชาสัมพันธ์โครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

ประชาสัมพันธ์สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2559

  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์
  ณ ห้อง4201,ห้อง4301,4402,4403,4404 และ4407
  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 2560

   - การผลิตถ่านกัมมันต์จากถ่านไม้ยางพาราเพื่อการดูดซับเหล็กในน้ำ  >> บทคัดย่อ

   - ปัจจัยสภาพอากาศที่ส่งผลต่อความแรงของสัญญาณเครือข่ายไร้สาย
     ความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ์ เขตจังหวัดยโสธร  
>> บทคัดย่อ

   - การสกัดแอลฟาเซลลูโลสจากผักตบชวาและใยมะพร้าว  >> บทคัดย่อ

   - การผลิตและการเตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดเพื่อใช้ในการดูดซับมีเทน  >> บทคัดย่อ
  หัวข้อสัมมนา ที่ผ่านมา

  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 2560


   - การใช้เทคนิคทางเคมีพัฒนากระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้าไร้สารตะกั่ว  >> บทคัดย่อ

   - ผลของสภาวะการอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดที่มีต่อเปอร์เซ็นต์
     เต็มเมล็ดของข้าวนึ่ง  
>>
บทคัดย่อ

   ความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากน้ำอัดลมหมดอายุด้วยยีสต์และเเบคทีเรีย >> บทคัดย่อ

   - การอบแห้งโรสแมรี่ด้วยเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

   - ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน  >> บทคัดย่อ

   - การศึกษาสร้างและทดสอบเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบสองชั้นกระจก
     เอียงด้านเดียว  
>> บทคัดย่อ 


  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. 2560

  - การศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากวัสดุเหลือทิ้ง >> บทคัดย่อ

  - การศึกษาแชมพูพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการกำจัดเหามนุษย์ >> บทคัดย่อ

  - การผลิตเอทานอลจากข้าวโพด >> บทคัดย่อ

  - ผลของการเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในวัสดุเพาะกล้าต่อการส่งเสริม
    การเจริญเติบโตของกล้ามะเขือเทศ คะน้าฮ่องกง และพริกกะเหรียง 
>> บทคัดย่อ

  - การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติการดูดซับของถ่านกัมมันต์ที่สังเคราะห์
    จากเศษไม้ไผ่ 
>> บทคัดย่อ

  - ระบบเทอร์โมไซฟอนแบบวงปิด >> บทคัดย่อ

  - การพัฒนาตำรับสบู่เหลวล้างหน้าผสมไคโตซานเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
    ที่ทำให้เกิดสิว >> บทคัดย่อ

  - กระบวนการอบแห้งของข้าวนึ่งโดยการแผ่รังสีของคลื่นไมโครเวฟ >> บทคัดย่อ

  
หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2560

  - การใช้หอมแดงเพื่อเป็นสารเร่งการไหลของน้ำยางในบางระบบ
    ของการกรีดยางพารา
>> บทคัดย่อ

  - แบบจำลองกังหันลมผลิตไฟฟ้า >> บทคัดย่อ

  - การดูดซับไอออนโลหะหนักในน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการเคมีด้วยอิฐมอญ >> บทคัดย่อ

  - การเปรียบเทียบการใช้ทานตะวันและข้าวฟ่างในการดูดซับตะกั่วที่ปนเปื้อน
    ในดินจากบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี 
>> บทคัดย่อ

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ >> บทคัดย่อ

  - การแยกก๊าซไฮโดรเจนออกจากน้ำ >> บทคัดย่อ

  - การเปรียบเทียบปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันปรุงอาหารและน้ำมันผสม
    ที่ใช้ทอดซ้ำที่ระยะเวลาต่างกัน
>> บทคัดย่อ


   หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2559

  - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ
    เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เพื่อการอนุรักษ์และนำคืนสู่ถิ่น 
>> บทคัดย่อ

  - การศึกษาสมรรถนะของระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้าส์
    ขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์ให้ความร้อนเสริม
>> บทคัดย่อ

  - ภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา >> บทคัดย่อ

  - การผลิตไดเอทิลอีทอร์จากปฏิกริยาดีไฮเดรชันโดยใช้กรดที่เหลือจากโรงงาน
    ผลิตไบโอดีเซลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
>> บทคัดย่อ

  - การศึกษาผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มและต้นอ่อน
    ของกล้วยไม้เอื้องจำปา 
>> บทคัดย่อ

  - การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า >> บทคัดย่อ

  - การออกแบบระบบระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
>> บทคัดย่อ

  - การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในแนวปะการังเพื่อใช้เป็น
    ตัวบ่งชี้สภาพแนวประการัง จ.ภูเก็ต 
>> บทคัดย่อ    หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 9 ธ.ค. 2559

  - การศึกษาการอบแห้งกุ้งด้วยพลังงานไฟฟ้าและไฟฟ้าร่วมจากแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

  - การย้อมสีเส้นไหมด้วยใบขี้เหล็กโดยใช้สารช่วยติดสีต่างชนิดกัน >> บทคัดย่อ

  - การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติในบ้านพักอาศัยด้วยองค์ประกอบทาง
    ภูมิสถาปัตยกรรม >> บทคัดย่อ

  - คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และรีโอโลจีของน้ำสลัดข้นไขมันต่ำที่ผลิตจาก
    ส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า และแป้งข้าวโพด >> บทคัดย่อ

  - การพัฒนาเครื่องอบแห้งรังสีความร้อนสำหรับยางแผ่นผึ่งแห้ง >> บทคัดย่อ


  - การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด >> บทคัดย่อ

  - การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันทอดใช้แล้วโดยใช้
    ตัวเร่งปฏิกิริยาโซเดียมเมทอกไซด์
>> บทคัดย่อ

  - การสำรวจพรรณสัตว์น้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี >> บทคัดย่อ

  - การแยกเกลือออกจากเวย์ถั่วเหลืองด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ
    และอิเล็กโตรไดอะไลซิส
>> บทคัดย่อ  หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 2559

  - สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHAs) 
    ในฝุ่น PM10 ในช่วงการเกิดหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ 
>> บทคัดย่อ

  - ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซ LPG  >> บทคัดย่อ
  
  - การออกแบบกังหันให้เหมาะสมกับพลังงานคลื่นในมหาสมุทร
    เพื่อใช้เป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้า  >> บทคัดย่อ

  - ผลของใบบัวบกในการลดระดับน้ำตาลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน  >> บทคัดย่อ

  - การศึกษาชีววิทยาประชากรปูม้า POTUNUS palagicus (Linnaeus,1758) >> บทคัดย่อ

  - ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวสีแทนโดยไม่พึ่งแสงแดด  >> บทคัดย่อ

  - การศึกษาความคงตัวและประสิทธิภาพในการฆ่าเหาของเจลสารสกัดใบยอ >> บทคัดย่อ

  - เตาสุริยะอุณหภูมิสูง  >> บทคัดย่อ

  - การวิเคราะห์ไฟโทสเทอรอล เช่น คอเลสเทอรอล และสิโทสเทอรอลใน
    น้ำมะพร้าวอ่อน
  >> บทคัดย่อ    หัวข้อสัมมนา   วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2559

   - ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์  >> บทคัดย่อ

   - การใช้ประโยชน์จากต้นกกและธูปฤาษีเป็นตัวดูดซับ
     ในกระบวนการดูดซับ Ni2+,Cd2+ และ Pb2+ 
>> บทคัดย่อ

   - การศึกษาและพัฒนากระถางช่วยดูแลกล้วยไม้เชิงพาณิชย์
     ที่มีการเจริญเติบโต  
>> บทคัดย่อ

   - ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งปลากะตักโดยไมโครเวฟ  >> บทคัดย่อ

   - ถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน  >> บทคัดย่อ

   - การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของกังหันน้ำแกนตั้งแบบ
     ลดแรงเสียดทานให้เหมาะสมกับสภาพการไหลของน้ำ  
>> บทคัดย่อ

   - การเตรียมแผ่นแปะรักษาแผลโดยมีสารสำคัญเป็นสารสกัด
     จากวุ้นว่านหางจระเข้  
>> บทคัดย่อ

   - การศึกษาประชาคมสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังเขตน้ำตื้น
     บริเวณอ่าวถ้ำใหญ่  
>> บทคัดย่อ

  
การกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต
     และแคลเซียมออกไซด์จากเปลือกไข่ไก่
บริเวณอ่าวถ้ำใหญ่  >> บทคัดย่อ