ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน

ประเมินครูผู้สอน โดยนักเรียน


โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ส่วนของงานบุคลากรจัดให้มีการประเมินคุณครูผู้สอน ผ่านทาง WebSite  ประจำปีการศึกษา 2559 

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

Assessment System

ส่วนของการ Login เข้าสู่ระบบ

Username : รหัสประจำตัวนักเรียน

Password : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน

***หากนักเรียนเข้าเข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้นักเรียน Login รหัสประจำตัวนักเรียนทั้ง Username และPassword

หมายเหตุ

หากนักเรียนไม่ได้เข้าประเมินครูครูผู้สอน นักเรียนจะไม่สามารถรับผลการเรียนปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2559 ใน วันที่ 24 มีนาคม 2560 ได้