รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

 

psuwit11

ประกาศมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน

    มูลนิธิฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการศึกษา และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียน รวมถึงความซื่อสัตย์สุจริต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

***ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

***ใบสมัครผู้อำนวยการ (PDF File)

***ใบสมัครผู้อำนวยการ (Doc File)