นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


new33

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์, ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังนโยบาย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ตั้งใจมาเยี่ยมชมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพราะเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาแบบนิติบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้สามารถบริหารจัดการอย่างอิสระ ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการดูแลครูและเด็กเต็มตามศักยภาพ มีจุดเน้นที่ชัดเจน และมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับโรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความก้าวล้ำนำสมัย แต่ก็ไม่ละเลยเรื่องของคุณธรรมและความเป็นมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่า การบริหารงานโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลให้ได้ผล อำนาจการบริหารต้องอยู่ในระดับโรงเรียน เชื่อมโยงสู่การรับครูและนักเรียนที่มีกฎเกณฑ์ที่ยากด้วย จึงจะเกิดการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ

ในส่วนของ STEM Education ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ได้ เป็นเรื่องที่โรงเรียนทำดีอยู่แล้ว แต่ขอให้เน้นในสาขา Robotics, Programing และ Coding ตลอดจนสอนให้เด็กเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาของวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วย พร้อม ๆ กับช่วยยกระดับการศึกษาในภาคใต้ อาทิ การสร้าง Lab กลางสำหรับการเรียนการสอน STEM เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมใช้ โดยอาจจะร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปแบบของประชารัฐ เป็นต้น

รศ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผอ.รร. มอ.วิทยานุสรณ์ กล่าวว่า โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548 ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีวินัย ถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นคนไทย 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมการศึกษาในปี 2565" จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก และเพิ่มเติมเนื้อหาสาระ STEM Education ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นแสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดลอง และมีประสบการณ์ทำจริง นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ความว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" และการสร้างคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง ประกอบด้วยองคาพยพ 5 ประการ คือ

1) ยุทธศาสตร์ : คล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงศึกษาธิการ
2) วิชาการ : หลักสูตรยืดหยุ่น เน้นวิทย์-คณิต แต่ต้องรู้รอบ
3) ครูมืออาชีพ : ส่งเสริมให้ครูมีจรรยาบรรณที่ดี ความรู้แน่น และรู้จ้กแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) พัฒนาผู้เรียน : เน้นให้เด็กเป็นคนดี มีทักษะชีวิต ช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นได้
5) บริหาร : โดยใช้หลัก School-based Management และหลักธรรมาภิบาล ซึ่งคุณสมบัติของนักเรียนที่จะเข้าเรียน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) กลุ่มบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 2) กลุ่มบุคคลทั่วไป และ 3) กลุ่มผู้มีอุปการะคุณ ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อาทิ ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการเรียนรู้หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotic Lab), ห้องปฏิบัติการชีววิทยา, ห้องปฏิบัติการโครงการโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เป็นต้น

อนึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมรับฟังนโยบายกว่า 100 คน อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และสื่อมวลชน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
สรุป/รายงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี icon รายละเอียด 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา icon รายละเอียด 2
มติชนออนไลน์ icon รายละเอียด 2
คมชัดลึก icon รายละเอียด 2


  ประมวลภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมโรงเรียน (1)