ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

6 new1

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561


1.ประกาศผลการสอบคัดเลือก Hot news

2.ผลการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Hot news

3.ผลการสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Hot news

4.คำชี้แจงการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์

5.เอกสารยืนยันสิทธิ์

6.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.1-2561

7.แบบฟอร์มชำระเงิน ม.4-2561

8.แบบสอบถามเครือข่ายผู้ปกครอง

9.แบบรับรองความเป็นบุคคลากร (เฉพาะกลุ่มบุคคลากร)

10.แบบฟอร์มบริจาคกลุ่มอุปการะคุณ (เฉพาะกลุ่มอุปการะคุณ)

11.แบบฟอร์มชำระเงิน 5 อันดับแรก ม.1 (ได้รับทุนมูลนิธิฯ)

12.แบบฟอร์มชำระเงิน 1 อันดับแรก ม.4 (ได้รับทุนมูลนิธิฯ)

หมายเหตุ ประกาศผลสอบ ทดสอบความรู้ ป.5,ม.2 วันที่ 15 มกราคม 2561