พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง พร้อมมีพระราชดำรัสแก่นักเรียนห้องเรียนต้นทาง และห้องเรียนปลายทาง ผ่านระบบเครือข่ายการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง


 ข่าวเพิ่มเติม

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์