สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


 page

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 12.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ ทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน "อาคารเทพรัตนานุรักษ์" สูง 5 ชั้น เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ออกแบบให้สอดคล้องกับแนวคิดของโรงเรียนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดวางรูปแบบเพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร ทำให้พื้นที่ภายในมีลมเย็นพัดผ่านตลอดเวลา มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยหมุนเวียนน้ำจากน้ำฝนและเครื่องปรับอากาศเป็นน้ำใช้ในห้องน้ำ ยกเว้นอ่างล้างหน้า ก่อสร้างเมื่อปี 2557 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 2558

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ให้บริการยืม-คืนหนังสือ หนังสือวิชาการและหนังสืออ่านนอกเวลา, การเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์ ซึ่งได้นำเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสารการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการต่าง ๆ โดยเฉพาะการลำดับความคิดและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ โดยมีการประกวดหุ่นยนต์ทั้งในและนอกโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์โลก ปี 2017

จากนั้น ทอดพระเนตรการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง พร้อมมีพระราชดำรัสแก่นักเรียนห้องเรียนต้นทาง และห้องเรียนปลายทาง ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการห้องเรียนทางไกล โดยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้สนองพระราชดำริจัดทำห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนา และห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทางของสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยเป็นโรงเรียนต้นทาง และมี 6 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และพังงา เป็นโรงเรียนปลายทาง ซึ่งประสบผลสำเร็จ และในอนาคตจะพิจารณานำแนวทางการเรียนการสอนของห้องเรียนทางไกลแบบสื่อสารสองทางนี้ ขยายไปสู่โรงเรียนในพื้นที่อื่น เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ มากขึ้น

ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการสอนศิลปะ นาฏศิลป์ และดนตรี พร้อมกับทรงพระอักษรพู่กันจีนคำว่า "ช่าน เหลียง ชื่อ จุ้ย จ้ง เหย้า เตอะ ผิ่น จึ๊" มีความหมายว่า "คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง" ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ด้วยข่าวเพิ่มเติม

พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 

ที่มา

1. https://www.youtube.com/watch?v=Pet63cD6gUo&feature=youtu.be
(ที่มา : Bank's radio)

2. https://www.youtube.com/watch?v=ycKoDd29Aw8

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(ที่มา : Bank's radio นาทีที่ 6:47-11:52)

3. https://www.youtube.com/watch?v=vlfsdGPWbYk&t=565s
ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
(ที่มา : Thaitv6 Official นาทีที่ 6:50-11:55)

4.https://www.youtube.com/watch?v=U9rA1qVMjB4
ข่าวในพระราชสำนัก วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
(ที่มา : สํานักข่าวไทย TNAMCOT นาทีที่ 7:47-11:21)

5. https://www.youtube.com/watch?v=U9rA1qVMjB4
(ที่มา : สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ นาทีที่ 6:04-10:48)

6. http://www.nationtv.tv/main/content/378607038/
(ที่มา : NationTV)

7. http://news.ch7.com/detail/275345
(ที่มา : สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นาทีที่ 4:37-10:48)