องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

  page

วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชน ที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งสอดคล้องกับการสนองพระราโชบาย ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา เป็นผลให้เกิดการยกระดับประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอน และการส่งสัญญาณออกอากาศของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตและคำแนะนำด้วยความใส่พระทัย อันถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อครูและนักเรียนในโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น และสอนไม่ตรงสาขาวิชา กว่า 15,000 แห่ง ทั่วประเทศ
สำหรับการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ องคมนตรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานคำแนะนำผ่านราชเลขานุการในพระองค์ ให้ได้ทราบถึงการจัดการศึกษาทางไกลอีกรูปแบบหนึ่งของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ซึ่งใช้ระบบ Internet Steaming ถ่ายทอดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนแม่ข่ายไปยังโรงเรียนลูกข่าย จำนวน 6 แห่ง ทำให้สามารถสื่อสารโต้ตอบในชั่วโมงเรียนแบบ Real-time ได้จากการจำกัดจำนวนโรงเรียนลูกข่าย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการสอนและเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของโรงเรียนลูกข่ายเป็นสำคัญ
ที่มาของภาพและวีดีโอ

ช่อง7 HD  http://news.ch7.com/detail/301104

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/WNSOC6108290010078