การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

psuwit

ประกาศมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มีสถานะเป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนดูแลดำเนินกิจการภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน
มอ.วิทยานุสรณ์ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน
    มูลนิธิฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษา และมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียนรวมถึงมีความซื่อสัตย์
สุจริต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังรายละเอียดต่อไปนี้

>>> เอกสารประกาศมูลนิธิการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ Hot news

>>> ใบสมัครผู้อำนวยการ  Hot news