ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลาการ


***แบบฟอร์ม ใบลา


***แบบฟอร์ม จัดหาวัสดุ
***แบบฟอร์ม ขอใช้บริการจัดทำหนังสือราชการ
***แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ
***แบบฟอร์ม ใบอนุญาตใช้รถยนต์ในกิจการโรงเรียน
***แบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอหนังสือรับรอง
***แบบฟอร์ม ขอใช้บริการอาหารรับรอง


***แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีนำใบเสร็จรับเงินมาเบิก (สำหรับส่วนภูมิภาค)
***แบบฟอร์ม ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
***แบบฟอร์ม คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (สำหรับส่วนภูมิภาค)


***แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขอเเลกเวรประจำวัน
***แบบฟอร์ม บันทึกการปฏิบัติงานของครูเวร
***แบบฟอร์ม สรุปการมาปฏิบัติเวรประจำวัน
***แบบฟอร์ม บันทึกเวรประจำวัน


***แบบฟอร์ม คำรับรองกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย