ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ


 รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

*** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

*** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

*** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

*** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

*** ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔


 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ

***ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
***ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
***แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (2561-2565)

 

***มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙) 

*** มาตรฐานสถานศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘

*** มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

*** แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ระยะเวลา ๕ ปี (๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)