โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


เอกสารงานทะเบียนและวัดผล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/กรอกแบบฟอร์ม)

***แบบคำร้องขอ ปพ. ฉบับภาษาไทย (กรณีกรอกและยื่นเอกสารที่โรงเรียน)
***แบบคำร้องขอ ปพ. ฉบับภาษาอังกฤษ (กรณีกรอกและยื่นเอกสารที่โรงเรียน)
***แบบคำร้องขอลาพักรักษาตัว
***แบบคำร้องขอลาออก
***ใบลา (PDF)
***ใบลา (Doc)


แบบฟอร์ม (Google Form) ขอเอกสาร ปพ. (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน Google Form)
***กรอก Google Form เพื่อ ขอ ปพ. ฉบับภาษาไทย (กรณีขอแบบออนไลน์)
***กรอก Google Form เพื่อ ขอ ปพ. ฉบับภาษาอังกฤษ (กรณีขอแบบออนไลน์)