แจ้งคืนเงินฉุกเฉิน เงินประกัน และค่าสาธารณูปโภค หอพัก มอ.ว (ภาคเรียนที่ 2/2562)

icon03 1

ทางโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ คืนเงินฉุกเฉิน เงินประกัน และค่าสาธารณูปโภค (ภาคเรียนที่ 2/2562) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
>> รายละเอียดการคืนเงินฉุกเฉิน เงินประกัน และค่าสาธารณูปโภค ภาคเรียนที่ 2/2562
>> สำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
>> สำหรับนักเรียนที่ลาออก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562