ล้างมือ 7 ขั้นตอน สร้างเกราะป้องกัน COVID -19

logo psuwit

ล้างมือ7ขั้นตอน สร้างเกราะป้องกัน COVID -19

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดทำสื่อการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธีของกรมอนามัย และนำมาเผยแพร่เพื่อให้ครูได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่นักเรียน