คืนเงินค่าหอพัก รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

งานหอพัก

คืนเงินค่าหอพัก รอบที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

เนื่องด้วยสถานการณ์เรื่องของ covid-19 ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการเปิดภาคเรียนของเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นั้น

ทางงานการเงินหอพักได้ทำการปรับอัตราค่าหอพักของเทอม 1 ปีการศึกษา 2563 

>> รายละเอียดเพิ่มเติม Hot news

>> การจ่ายชำระค่าหอพัก ภาคเรียนที 1 ปี 2563 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63) Hot news