ประชาสัมพันธ์งานหอพัก การคืนเงินนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2563

icon03 1

การคืนเงินนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2563

>> การคืนเงินนักเรียนหอพักลาออก 2-2563 Hot news

>> การคืนเงินฉุกเฉิน เงินประกัน เงินค่าสาธารณูปโภค สำหรับนักเรียน ม.3 และม.6 Hot news
>> การคืนเงินค่าสาธารณูปโภคภาคเรียนที่ 2-2563 (นักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และม.5) Hot news
หมายเหตุ ยอดคืนจะเป็นยอดที่หักค่าใช้จ่ายจริงทุกรายการ