Prev Next

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยครั้งที่ ๑๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

04-10-2018 Hits:86 News Slide Super User - avatar Super User

  เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๑ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๑๕ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ SKYSEF2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

10-09-2018 Hits:156 News Slide Super User - avatar Super User

          เมื่อวันที่ 9-12 ส.ค. 61 ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานระดับนานาชาติ ชื่องาน Shizuoka Kita Youth Science Engineering Forum (SKYSEF2018)  ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นายชยพล บุญกาญจน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (First Prize Research Presentation) จากผลงาน เรื่อง “Plant Watering System Via Mobile Application” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 2. นายชวัลวิทย์ แวววันจิตร ได้รับรางวัลที่ 3 ของการนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Hologram For Education” ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูอดินันท์ เจ๊ะซู 3. นางสาวศิริกร รัตนบุรี และ นางสาวนภสร แซ่ตั้ง ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอแบบโปสเตอร์ จากผลงานเรื่อง “Plastic bag bio-degradation by caterpillars of the greater waxmoth" ครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ คุณครูสุรวุธ แสงมณี

Read more

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน"

31-08-2018 Hits:273 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ระดับภาคใต้ การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ภายใต้หัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม2561 มีผลงานนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ที่ได้รับรางวัลวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคใต้ ในหัวข้อ "โลกไร้พรมแดน" ดังนี้1. รางวัลที่ 1 นายดลยวัต บุญมา นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท 2. รางวัลที่ 3 นางสาวชนากานต์ ใฝ่บุญ นักเรียนได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 700 บาท

Read more

องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

30-08-2018 Hits:148 News Slide Super User - avatar Super User

   วันนี้ 29 สิงหาคม 2561 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบการศึกษาทางไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเยาวชน ที่โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ตลอดหลักสูตร

29-08-2018 Hits:138 News Slide Super User - avatar Super User

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับภาคใต้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และสิทธิ์ในการเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

Read more

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018)

17-07-2018 Hits:360 News Slide Super User - avatar Super User

การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 (WRO2018) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2561 WRO2018 : World Robot Olympiad (รอบชิงแชมป์ระดับภูมิภาคภาคใต้)” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งหน่วยงานผู้จัด คือ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด Gammaco (Thailand) Co., Ltd โดยได้รับความร่วมมือจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Read more

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

10-03-2018 Hits:1064 News Slide Super User - avatar Super User

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 12.32 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ ทรงเปิดอาคารนามพระราชทาน "อาคารเทพรัตนานุรักษ์"

Read more

กิจกรรมแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

31-10-2017 Hits:1471 News Slide Super User - avatar Super User

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล อดีตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเล่าเรื่องราว การถวายงาน และหลักทรงงาน 10 ประการ

Read more

รางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2560

03-10-2017 Hits:1623 News Slide Super User - avatar Super User

  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ปี 2560 1. คะแนนชมเชยรอบเจียรไนเพชรได้แก่ นางสาวธนภรณ์ หนูเกลี้ยง 2. รางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ นายพีรันธร โอคง   และนายชิติพัทธ์ ชูสุดรักษ์

Read more

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป


โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์

ที่ตั้ง เลขที่ 424/18 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เบอร์ติดต่อ โทร 0 –7420- 1628-9 โทรสาร 0 - 7420 - 1629
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

WEBSITE : https://www.psuwit.psu.ac.th
ใบอนุญาต ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2548
หลักสูตร : เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งและที่ตั้ง : เนื้อที่ 23 ไร่ เศษ อยู่ในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เขตพื้นที่บริการ : สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา