ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

    โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548 โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ประวัติโรงเรียนโดยย่อมีดังนี้

    2544 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดีในขณะนั้น มีดำริให้ศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง และสนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นใน วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    2544-2546 มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความต้องการ แนวทางการดำเนินการ
เพื่อการจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งคณะทำงานชุดดังกล่าวได้มีการศึกษาประเมินความต้องการและความเป็นไปได้ของโครงการ
    16-17 กุมภาพันธ์ 2547 มหาวิทยาลัยจัดเสวนาระดมความเห็นการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในวิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยและจากภายนอกเข้าร่วมสัมมนา และให้ข้อคิดเห็นที่มีความสำคัญยิ่งต่อการก่อเกิดโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
    11 ธันวาคม 2547 สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 276(9/2547) ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
    17 ธันวาคม 2547 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ
    26 มกราคม 2548 มูลนิธิฯ ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการโรงเรียน
    16 พฤษภาคม 2548 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกชั้น ม.1 และ ม.4
    3 กรกฎาคม 2549 เปิดใช้อาคารเรียนระยะที่ 1 เฉพาะส่วนอาคารวิทยาศาสตร์
    2 พฤษภาคม 2550 เปิดใช้อาคารเรียนระยะที่ 1 ทั้งหมด
    15 มีนาคม 2551 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่นแรกสำเร็จการศึกษา
    16 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    17-19 ธันวาคม 2551 เป็นเจ้าภาพร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 2 จัดงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ประจำปี 2551
    19 ตุลาคม 2552 เปิดใช้อาคารเรียนระยะที่ 2
    2-4 ธันวาคม 2552 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 2 (พ.ศ.2549-2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ในระดับดีมาก 10 มาตรฐาน และระดับดี 4 มาตรฐาน เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับดีมาก
    26 มกราคม 2553 จัดงาน “5 ปี มอ.วิทยานุสรณ์ เหลียวหลัง แลหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
    1 มิถุนายน 2555 เปิดใช้อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ปีการศึกษา 2555 ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “1 ช่วย 9” ของสมศ. ในการเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน รอบที่ 2 ของ สมศ. อยู่ในเกณฑ์ดีหรือพอใช้
    22 สิงหาคม 2555 ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ใน “โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้”
ปีการศึกษา 2556 ดำเนินการ “โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง” มีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นทาง สอนบรรยายและสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ไปยังยังโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวืทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนอุดมศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
    16 มกราคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินการ “โครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยใช้การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง”
    16 พฤษภาคม 2558 เปิดใช้อาคารเรียนระยะที่ 3 อาคาร Go green
    26 พฤษภาคม 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา ในระดับดีมากทุกมาตรฐานและทุกตัวชี้วัด โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.02
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องที่ 2 ในโครงการระยะที่ 2
ปีการศึกษา 2558 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ และครูยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ระดับประเทศ “รางวัลทรงคุณค่าเกียรติยศแห่ง สช.” (Office of the Private Education Commission : OPEC AWARDS)
มกราคม 2559 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานีวิทยุสมัครเล่น (Club station) เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนามเรียกขานว่า E29AJ และในวันที่ 30 มกราคม 2559 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากสถานทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการติดต่อสื่อสารกับนักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station ISS) ผ่านสัญญาณวิทยุสมัครเล่น ในโครงการ NASA ARISS Contact โดยเป็นโรงเรียนแรกและครั้งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
    16-17 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารและครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานและสาธิตการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ณ โรงเรียนศรีฟาริดาบารูวืทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนอุดมศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2559 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ปีการศึกษา 2559 ได้รับคัดเลือกจากคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 ใน 11 โรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นโรงเรียนเอกชนเพียงโรงเรียนเดียว ในการปฏิรูประบบการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS
ปีการศึกษา 2560 ดำเนินการ “โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักพระราชวัง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)” โดยโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนต้นทาง สอนบรรยายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ไปยังโรงเรียนพีระยานวินคลองหินวิทยา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนอิบตีดาวิทยา อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับพระราชทานเงินจำนวน 7,533,000.00 บาท ในระยะเวลา 3 ปี
    22 มิถุนายน 2560 กงสุลใหญ่ ประเทศสาธารณรับประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน
    20 กันยายน 2560 ผู้บริหารและครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าของ “โครงการความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอัตเตาฟีกียะห์อิสลามียะห์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
    6 พฤศจิกายน 2560 เข้ารับพระราชทานรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา