วิสัยทัศน์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ มุ่งสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี มีวินัย ถึงพร้อมด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นคนไทย 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรมการศึกษา ในปี 2565


เป้าประสงค์
1. เพื่อหล่อหลอมเยาวชนไทยให้มีคุณลักษณะ "SMART+GDL"
2. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิด green education
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน


พันธกิจ
1. ผลิตนักเรียนที่มีคุณลักษณะ "SMART+GDL" ด้วยแนวคิด green education
2. ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการเป็นคนไทย 4.0
3. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ SMART+GDL
4. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์ จากแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย


นโยบาย
1. พัฒนานักเรียนให้ได้ความรู้ มีความคิดเชิงนวัตกรรม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เกิดคุณลักษณะ "SMART+GDL" ด้วยแนวคิด green education
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์ จากแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
3. นำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นใจในความก้าวหน้าของตนเอง เพื่อเพิ่มความผูกพันกับโรงเรียน
4. เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ร่วมมือกับสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ และชุมชน พัฒนาคุณลักษณะ "SMART+GDL" ของนักเรียน
6. ปรับระบบบริหาร วัสดุ ครุภัณฑ์ และปรับระบบบริหารอาคารสถานที่ ให้เป็นอาคาร 4.0
7. นำระบบวงจรคุณภาพมาบริหาต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น