นโยบาย
        ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ SMART plus ด้วยแนวคิด Green Education
        ๒. จักการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง และการใช้ประโยชน์ จากแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัย
        ๓. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นทีมงานเปี่ยมปัญญา มีจิตสาธารณะ และมีสมรรถนะสากล
        ๔. ขยายเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน สถาบันการศึกษาในระดับประเทศและต่างประเทศ
        ๕. ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครองและครูฯ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ SMART plus ของนักเรียน
        ๖. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ตามแนวของ Green Education สู่ความเป็นสากล
        ๗. บริหารการเงินให้เปี่ยมประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล