ค่านิยมองค์กร (Core Value)
"PSU Wit"
Professionalism
 • ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างสมปัญญา
 • ทำงานถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
 • มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ
Social responsibility
 • แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้กับสังคม
 • บ่มเพาะคนดีสู่สังคม
Unity
 • มีความรักและสำนึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
 • ผลักดันโรงเรียนสู่เป้าหมายร่วม
 • ร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ เสียสละและอดทน
Wit : Wisdom Incorporated Teamwork
 • ทำงานเป็นทีมที่เปี่ยมปัญญา
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
 • อนุรักษ์พลังงาน
 • ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • ไร้มลพิษ โรงเรียนสีขาว (โรงเรียนปลอดจากสารเสพติด โรงเรียนปลอดจากมลพิษ ไม่สร้างมลพิษสู่สังคม)
 • เศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ (Identity)
SMART plus
Scientific Mind : ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ และคิดเป็นระบบ
Good Manner : อยู่อย่างพอเพียง ตรงต่อเวลา มีระเบียบ และรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
Aesthetic Appreciation : รักความเป็นไทย ใส่ใจในศิลปะ ดนตรีและกีฬา
Responsibility and Reliability : มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความน่าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบ
Teamwork : มุ่งมันในการทำงาน ทำงานเป็นทีมได้ และมีจิตสาธารณะ