หลักสูตรโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

หลักสูตรโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์


cc12 1

***หลักสูตรห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ประมวลการสอนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (ปีการศึกษา 2560)


ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ห้องเรียนปกติ)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2560
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2560