ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ตารางจองห้องและการใช้เครื่องมือฟิสิกส์


ห้องปฏิบัติการเคมี
ตารางจองห้องและการใช้เครื่องมือเคมี


ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ตารางจองห้องและการใช้เครื่องมือชีววิทยา


ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ตารางจองห้องและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ >> Project M5-2560

ปฏิทินโครงงาน STEM 

แก้ไขปฏิทิน (วันที่23 ม.ค. 2561)

30 ม.ค. 61
สอบเก็บคะแนน (ความก้าวหน้าของงาน 75% ขึ้นไป + ชิ้นงาน + ไฟล์นำเสนอ + เอกสารบทที่ 1-3
พร้อมกับสาธิตกระบวนการทำงานทั้งหมด) ปรับแก้ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ

6 ก.พ. 61
สอบเก็บคะแนนปลายภาค (100%) [เตรียมรายงานปรินท์ขาวดำ เย็บมุม 3 ชุด + ชิ้นงาน + ไฟล์นำเสนอ พร้อมกับสาธิตกระบวนการทำงานทั้งหมด] + เอกสารบทที่ 1-3(ที่ปรับแก้) + เอกสารบทที่ 4-5

13 ก.พ. 61
Robot Competition
สอบกลุ่มที่ไม่ผ่าน หรือผ่านแบบมีเงื่อนไข เวลา 16:30-18:00 น. ห้องปฏิบัติการ COM1

20 ก.พ. 61
ส่งรายงานเล่มจริง + ชิ้นงาน + CD (โปรแกรมและไฟล์เอกสารทั้งหมด)


 เอกสารโครงงานคอมพิวเตอร์ 

***ปฏิทินโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3 Hot news

***แบบฟอร์ม เอกสารโครงงาน บทที่ 1-5

***ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3  (File Zip)

***ข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.3  (File Word)