เครือข่ายโรงเรียน 1 ช่วย 9


9

    โครงการ ๑ ช่วย ๙ ก้าวไปด้วยกัน เป็นโครงการ “ห่วงโซ่คุณภาพทางการศึกษา” เพื่อการที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ ๑ ช่วย ๙ ซึ่งเป็นแนวทางที่สนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองในระดับดีมาก ที่มีจิตอาสาสมัครเป็นแกนนำช่วยเหลือ ซึ่งโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์  เป็นแกนนำ และมีสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๙ แห่ง  ในการขับเคลื่อน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  อันก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างประสิทธิภาพ


รายงานประจำปี โครงการ ๑ ช่วย ๙ ก้าวไปด้วยกัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕

รายงานประจำปี โครงการ ๑ ช่วย ๙ ก้าวไปด้วยกัน ปีการศึกษา ๒๕๕๖