การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

การจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย


1

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานสัปดาห์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐