Display # 
Title Author Hits
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม Written by Super User 1061
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1 Written by Super User 1225
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2 Written by Super User 972
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3 Written by Super User 1065
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ ม.4 Written by Super User 1403
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4 Written by Super User 907
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง ม.3 Written by Super User 897
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการเรื่องการชนแบบ 1 มิติ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 901
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 961
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างหัวใจ ม.4 วมว. Written by Super User 980
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการระบบไหลเวียน เลือด ม.2 Written by Super User 917
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5 Written by Super User 905
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4 Written by Super User 944
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างไต ม.4 Written by Super User 991
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 1250
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ม.4 วมว. Written by Super User 755
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4 Written by Super User 778
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3 Written by Super User 1265
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6 Written by Super User 667
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 703
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการการจำแนกสาร ม.1 Written by Super User 657
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 706
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 627
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 618
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 679
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4 Written by Super User 839
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4 Written by Super User 725
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ ม.5 ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5 Written by Super User 635
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ ม.3 Written by Super User 759
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 726
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของลำต้นพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 882
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 690
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 616
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 725
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 1049
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 (วมว.) Written by Super User 757
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 753
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 860
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 753
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 916
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 1096
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 728
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.6 Written by Super User 661
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องกิจกรรม My Atomic Model ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 939
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 757
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 770
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 622
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้เรื่อง Homemade I-Tim ชั้นม 4/1,4/8 โครงการ วมว Written by Super User 863
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอน สำหรับการติวเข้า วมว. ม.3 Written by Super User 698
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ม.4 Written by Super User 1030
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 733
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องสารอาหาร ม.2 Written by Super User 805
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการแบ่งเซลล์รากหอม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 1663
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 1299
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 809
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการดอก ผลและการงอกของละอองเรณู ม.5 Written by Super User 819
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ม.5 Written by Super User 805
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม HOME MADE SLURPEE Written by Super User 1078
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3 Written by Super User 879
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 853
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนเรื่องการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8 Written by Super User 996
บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) Written by Super User 1020
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ม.1 Written by Super User 952
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 1124
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 929
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 946
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 921
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 911
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Song นักเรียนชั้น ม.4 Written by Super User 1192
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 832
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์การวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 821
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 760
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสไลด์ freehand section ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 1427
โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อภาษาฟิสิกส์ Written by Super User 883
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการไทเทรต ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 742
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 748
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ระดับชั้น ม.5 (วมว.) Written by Super User 740
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 678
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ม.5 วมว. Written by Super User 874
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการไทเทรต ม.4 Written by Super User 735
สาขาวิชาเคมี ศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด ม.4 Written by Super User 688
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 1098
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 1542
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 1053
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 844
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 729
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ ม.1 Written by Super User 846
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว Written by Super User 1268
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2 Written by Super User 773
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2 Written by Super User 802