Display # 
Title Author Hits
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องปฏิบัติการแบบจำลองอะตอม Written by Super User 183
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการแพร่ และการออสโมซิส ม.1 Written by Super User 158
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ม.2 Written by Super User 149
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องติว Lab ห้องเรียนวิทย์ ม.3 Written by Super User 263
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสมบัติคอลลิเกทีฟ ม.4 Written by Super User 218
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องPowerful Boat ห้องโครงการ วมว ม.4 Written by Super User 193
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป งานและพลังงานศักดิ์โน้มถ่วง ม.3 Written by Super User 210
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการเรื่องการชนแบบ 1 มิติ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 225
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสนามแม่เหล็ก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 226
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างหัวใจ ม.4 วมว. Written by Super User 249
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการระบบไหลเวียน เลือด ม.2 Written by Super User 243
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างอสุจิ ม.5 Written by Super User 207
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4 Written by Super User 234
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างไต ม.4 Written by Super User 214
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 442
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ ม.4 วมว. Written by Super User 227
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก(ไก่) ม.4 Written by Super User 235
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการโมเดล DNA ระดับชั้น ม.3 Written by Super User 271
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเปลี่ยนสารในขวดดอง ม.6 Written by Super User 198
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 189
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการการจำแนกสาร ม.1 Written by Super User 182
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องสมดุลของแรง ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 197
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องเรโซแนนซ์ ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 168
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 169
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 193
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์รากหอม ม.4 Written by Super User 191
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาการแบ่งเซลล์จากบอร์ดของหลอด ม.4 Written by Super User 176
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกไม้ ม.5 ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของดอกและผล ม.5 Written by Super User 173
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกระแสไฟฟ้าจากผลไม้ ม.3 Written by Super User 239
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายใน และการจัดเรียงของใบของพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 195
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่องโครงสร้างภายในของลำต้นพืช ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 243
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 211
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบภาวะสมดุลระหว่างไอร์ออน(III)ไอออนและไอร์ออน(II)ไอออน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 166
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการทดสอบไอร์ออน(III)ไอออน,ไอร์ออน(II)ไอออนและไอโอดีน ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 226
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 187
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องสีของเปลวไฟและสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 (วมว.) Written by Super User 333
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องผลของความเข้มข้นต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 306
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอน ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 396
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 197
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 257
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องแบบจำลองอะตอม ระดับชั้น ม.2 Written by Super User 208
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องเทคนิคปฎิบัติการชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 201
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ระดับชั้น ม.6 Written by Super User 184
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องกิจกรรม My Atomic Model ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 227
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนเรื่องศึกษาเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 253
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องถาดคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 235
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนเรื่องการอ่านแถบสีและวัดค่าความต้านทาน ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 180
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนรู้เรื่อง Homemade I-Tim ชั้นม 4/1,4/8 โครงการ วมว Written by Super User 340
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอน สำหรับการติวเข้า วมว. ม.3 Written by Super User 284
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ม.4 Written by Super User 552
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการเคลื่อนที่ ระดับชั้น ม.1 Written by Super User 325
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องสารอาหาร ม.2 Written by Super User 369
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการแบ่งเซลล์รากหอม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 575
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 436
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการระบบย่อยอาหารของไก่ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 404
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการดอก ผลและการงอกของละอองเรณู ม.5 Written by Super User 416
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องปฏิบัติการโมเดลการแบ่งเซลล์ ม.5 Written by Super User 395
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรม HOME MADE SLURPEE Written by Super User 467
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องหลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล ม.3 Written by Super User 405
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องการเตรียมสารละลาย ม.1 Written by Super User 402
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนเรื่องการทำปฏิบัติการวิชาเคมีทั่วไป 1 ม 5/1 และ 5/8 Written by Super User 420
บรรยากาศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) Written by Super User 427
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการทดลองสมบัติทางเคมีและกายภาพของสาร ม.1 Written by Super User 453
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.5 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 677
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 493
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 496
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 452
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2559 Written by Super User 476
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรม Science Song นักเรียนชั้น ม.4 Written by Super User 713
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 394
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้อุปกรณ์การวัดเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 390
สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของคลื่น ระดับชั้น ม.5 Written by Super User 358
สาขาวิชาชีววิทยา จัดการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสไลด์ freehand section ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 557
โครงการ วมว. จัดกิจกรรม special topics ในหัวข้อภาษาฟิสิกส์ Written by Super User 443
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการไทเทรต ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 355
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องสเปกตรัม ระดับชั้น ม.4 Written by Super User 376
สาขาวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ระดับชั้น ม.5 (วมว.) Written by Super User 352
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 310
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่อง ศึกษาผลของความเข้มข้นที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ม.5 วมว. Written by Super User 534
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการไทเทรต ม.4 Written by Super User 387
สาขาวิชาเคมี ศึกษาสเปกตรัมของธาตุบางชนิดและสีของเปลวไฟจากสารประกอบบางชนิด ม.4 Written by Super User 327
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 528
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ ม.1 Written by Super User 615
สาขาวิชาเคมี จัดสอบเก็บคะแนนเป็นรายบุคคลเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 655
สาขาวิชาเคมี จัดการสอนเรื่องการศึกษาพื้นที่ผิวที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5 Written by Super User 425
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการเตรียมสารละลาย Written by Super User 337
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ ม.1 Written by Super User 419
สาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง แบบจำลองอะตอมใกล้ตัว Written by Super User 638
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการวิเคราะห์หมึก ม.2 Written by Super User 388
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการทดลองเรื่องการสกัดและการกรอง ม.2 Written by Super User 466