สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดการเรียนการสอนเรื่องไฟฟ้าสถิตย์ ระดับชั้น ม.5
สอนโดยคุณครูสุภารัตน์ ชูช่วย และครูผู้ช่วยสอน คุณครูสุรศักดิ์ จันทร์โชติ