สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4

การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ สาขาวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


page

สาขาวิชาชีววิทยา จัดการสอนปฏิบัติการเรื่อง โครงสร้างปอด ม.4

สอนโดยคุณครูอภิญญา บุญคุ้ม และคุณครูอังษณา  กลิ่นเกลี้ยง

ครูผู้ช่วยสอน  คุณครูภัสมน  เมืองทอง